• zadzwoń
  doradź się

  +48 (33) 444 61 34

 • +48 (33) 444 61 34

  zadzwoń
  doradź się

  witamy w Akademii

  Śląska Akademia Nauki i Rozwoju to placówka dydaktycznych innowacji

  Od 2008 Akademia kształci osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu lub zdobyciem specjalistycznych kompetencji. Dozór nad placówką roztacza Śląskie Kuratorium Oświaty.

  O swoich osiągnięciach mówiliśmy na konferencjach naukowych w tym: "Kształcenie na odległość- metody i narzędzia" pod egidą Akademii Morskiej w Gdyni oraz pisaliśmy w licznych referatach, które ukazały się drukiem m in. na łamach Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i in.

  więcej o polityce jakości
 • +48 (33) 444 61 34

  zadzwoń
  doradź się

  Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

  ZAPISY TRWAJĄ

  Kwalifikacje padagogiczne są koniecznością jesli chcesz prowadzić uczniów (pracowników młodocianych).
  Kurs jest realizowany w formie kształcenia na odległość. Zatem bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia, materiały dydaktyczne analizujecie samodzielnie w dogodnej dla Was porze.

  o polityce jakości kształcenia
 • +48 (33) 444 61 34

  zadzwoń
  doradź się

  Kursu kwalifikacyjny: dla czynnych zawodowo nauczycileli

  ZAPISY TRWAJĄ

  Kurs nadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli szkół w wymiarze 270h (lub 150h dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu) oraz praktyka pedagogiczna — w wymiarze 150 godzin.
  Kurs jest realizowany w formie kształcenia blended-learning. Zatem zarówno tradycyjnie jak i bez bezpośredniego kontaktu nauczającego i uczącego się. Formuła blended-learning pozwala uczyć się samodzielnie w dogodnej dla Was porze, ale z możliwością stałej konsultacji z prowadzącymi zajęcia.

  Regulamin praktyk dydaktycznych
 • +48 (33) 444 61 34

  zadzwoń
  doradź się

  Jak poruszać się po
  tym portalu

  Wybierz kurs

  Na rynku szkoleniowym funkcjonują kursy o podobnej lub identycznej nazwie. Koniecznie ustalmy najpierw o jaki kurs chodzi, ponieważ odpowiedni kurs daje odpowiednie kwalifikacje. Masz wątpliwości: dzwoń

  Zapoznaj się z podstawą prawną

  Kurs kwalifikacyjny obejmuje zagadnienia wymagane prawem. Przepisy, które z jednej strony wymagają od Ciebie ukończenia kursu a z drugiej określają jaka placówka i w jakich okoliczmościach może te kursy organizaować. Zatem zawsze przeczytaj co się kryje pod hasłem: wymagania

  Zapoznaj się z treściami programowymi

  Poznaj treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych. To fascynujące zagadnienia, jeśli chcesz uczyć profesjonalnie.

  Zapisz się na kurs

  Wypełnij odpowiedni formularz. Zaproszenie do kursu otrzymasz niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty za kurs/szkolenie.
  Zapisz się i możesz rozpocząć naukę.

 • +48 (33) 444 61 34

  zadzwoń
  doradź się

  Nowości

  26
  sty

  Zmiany w prawie oświatowym w 2018 roku

  opublikował dział szkoleń

  0 Komentarzy

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2018 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnycha

 • +48 (33) 444 61 34

  zadzwoń
  doradź się

  Kadra dydaktyczna

  Renata Myczka

  mgr Renata Myczka

  Psychopedagog, socjoterapeuta, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany przez PTP.

  Nicoletta Głąb

  mgr Nicoletta Głąb

  Pedagog, plastyk. Interesuje się psychopatologią sztuki, arteterapią, badaniem korelacji między artystami i innymi wrażliwymi ludźmi a chorobami psychicznymi i uzależnieniami.

  Piotr Janulek

  mgr Piotr Janulek

  Menadżer. Konsultant z zakresu e-learning. Prowadzi szkolenia na styku informatyki, edukacji i marketingu.

 • +48 (33) 444 61 34

  zadzwoń
  doradź się

  Dane teleadresowe

  Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

  43-400 Cieszyn,
  Głęboka 28/1

  Infolinia:+48 508 063 322

  Telefon:+48 (33) 444 61 34
  Fax:+48 (33) 444 61 76
  E-mail: internetowy@kurs-pedagogiczny.pl

 • +48 (33) 444 61 34

  zadzwoń
  doradź się

  Polityka jakości kształcenia

  Strona 1

  Organizatorem kursów i szkoleń jest Śląska Akademia Nauki i Rozwoju NIP 548 261 25 07 REGON 241521123 KRS 0000350933, Rejestr NPDN nr 54 oraz rejestru placówek kształcenia ustawicznego z siedzibą w Cieszynie przy ul. Głębokiej 28/1. Akademia jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego (oraz niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli) działającą na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. Świadectwa ukończenia zajęć na kursach i szkoleniach poświadczają umiejętności praktyczne absolwenta, jednakże nie potwierdzają uzyskania tytułu zawodowego, ani naukowego w rozumieniu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz.U.2005.164.1365 ze zm.). Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania się i uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w przez: Śląska Akademia Nauki i Rozwoju (Akademii)


  dalej
 • +48 (33) 444 61 34

  zadzwoń
  doradź się

  Zmiany w prawie oświatowym w 2018 roku

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2018 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych podmioty, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są obowiązane:

  • Zorganizować szkolenie dla słuchaczy lub uczestników przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Zaliczenie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może odbywać się z wykorzystaniem tych metod i technik.
 • +48 (33) 444 61 34

  zadzwoń
  doradź się

  Placówka doskonalenia nauczycieli

  Placówka doskonalenia nauczycieli działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, Poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009, Nr 200, Poz.. 257). Nasza placówka ma 54 nr w rejestrze Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

 • +48 (33) 444 61 34

  zadzwoń
  doradź się

  Komu dedykowany jest ten kurs pedagogiczny

  Kurs pedagogiczny (kwalifikacyjny) w wymiarze 70 godzin (plus praktyki metodyczne w wymiarze 10 godzin) jest konieczny do organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

  Z powodzeniem kurs jednak odbywają wykładowcy wszelakich pozaszkolnych form kształcenia: przeprowadzający różne instruktarze, instruktorzy nauki jazdy, trenerzy rozmaitych umiejętności od zarządzania projektami po decoupage.

 • +48 (33) 444 61 34

  zadzwoń
  doradź się

  Wymagania wstępne

  Brak. Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z wymaganiami określonymi w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1626), zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych mogą prowadzić osoby legitymujące się łącznie:

  • co najmniej tytułem mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;
  • lub nie mający tytułu mistrza w zawodzie:
   • świadectwem ukończenia technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
   • świadectwem ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
   • świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
   • dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

  .
 • +48 (33) 444 61 34

  zadzwoń
  doradź się

  Komu dedykowany jest ten kurs pedagogiczny

  Kurs kwalifikacyjny dla czynnych zawodowo nauczycieli to kurs dedykowany obecnym nauczycielom (konieczny status: nauczyciel lub równoważny) nie posiadającym przygotowania pedagogicznego, potrzebującym uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

 • +48 (33) 444 61 34

  zadzwoń
  doradź się

  Plan ramowy kursu kwalifikacyjnego dla czynnych zawodowo nauczycieli

  zajęcia e-learning

  Prawie wszystkie zajęcia rozpoczynają się i kończą równocześnie z kursem, aby każdy mógł uczyć się swoim tempie. więcej o programie

  zajęcia stacjonarne (tylko 2 zjazdy weekendowe)

  zapisz się na ten kurs
 • +48 (33) 444 61 34

  zadzwoń
  doradź się

  Wymagania wstępne

  Osoba na stanowisku: nauczyciel (która nie posiada kwalifikacji pedagogicznych). Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn.zm.) stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym.
  W myśl art. 9 ust. 2 ww. ustawy szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek, określa Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

  Zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej decyduje w sprawach zatrudniania nauczycieli.

 • +48 (33) 444 61 34

  zadzwoń
  doradź się

  Kurs kwalifikacyjny dla kierowniczej kadry oświatowej

  Celem kursu jest wyposażenienauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogicznye do sprawnego zarządzania placówką oświatową.


  Płatność: 5 rat po 350,00 PLN. Suma: 1750,00 PLN.

  Kurs jest prowadzony zarówno metodami tradycyjnymi, jak i z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 192h zajęć prowadzonych jest w formie e-learningowej. Pozostałe 18h zajęć odbywa się w formie zjazdów stacjonarnych (termin ustalacie z wykładowcą).

  Wiecej o formie kursu, terminach i ceiach szczegółowych....